احمد مهرانفر بازیگر نقش ارسطو سریال  در پایتخت پدر شد.