مسعود سمیعی درگذشت

۲۶مرداد
فقدان هنرمندی که غریبانه رفت

مسعود سمیعی درگذشت

مسعود سمیعی درگذشت