تا دگر مادر گیتى چو تو فرزند بزاید
درگذشت استاد بى بدیل تار ، جلیل شهناز ، که به حق در رشد و اعتلا هنر موسیقى ایران ، نقشى شگرف داشته اند ، به دوستداران هنر و فرهنگ تسلیت مى گویم.
 با اندوه و احترام
فرج نژاد»