گزارش مالی بخش های مختلف معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی سال ١٣٩٦

۱۵شهریور
گزارش

گزارش

موسیقی و تجسمی چقدر برای وزارت ارشاد هزینه داشته؟