کتاب شهریار قنبری

11بهمن
با عنوان «بنویس! ساعت پاکنویس»

با عنوان «بنویس! ساعت پاکنویس»

hot-topic-logoدر اتفاقی جالب توجه، کتاب «بنویس! ساعت پاکنویس» از «شهیار قنبری» توسط نشر «نیماژ» در داخل کشور منتشر شد.
+پیش از این و در اواخر دهه هفتاد، کتاب «دریا در من» نوشته شهیار قنبری در ایران به چاپ رسیده بود