ممنوع الکار شدن محسن گیانه

16شهریور

وکیل مدافع این خواننده:

مدیر برنامه‌های سابق موکلم قراردادی را جعل کرده و از سفید امضای موکلم سوءاستفاده کرده است و یک دعوای حقوقی را علیه محسن یگانه در دادگاه عمومی تهران مطرح کرده که ما در آن دادگاه ادعای جعل کردیم ولی متاسفانه