محمدرضا باطنی

۱۱دی

«کپی» انگیزه‌ای برای برپایی نمایشگاه: از کارهای مدرن پرهیز می‌کنم

«کپی» انگیزه‌ای برای برپایی نمایشگاه: از کارهای مدرن پرهیز می‌کنم