مجیدرضا مصطفوی

۰۸آبان
به کارگردانی مجیدرضا مصطفوی

به کارگردانی مجیدرضا مصطفوی

رضا صادقی در جدیدترین فعالیت موسیقایی خود ترانه «آستیگمات» را بر اساس فیلم مجیدرضا مصطفوی در دست تهیه دارد.