كلنل وزيری

۱۸آذر
صداهای ناسوتی

صداهای ناسوتی

خوداندیشی موسیقی سنتی یا به بیان دقیق‌تر، دستگاهی ایران، از آن روزهای نخست تا به امروز، نتایج و باز دقیق‌تر، پاسخ‌های مختلفی در پی داشته است، پاسخ‌هایی البته وابسته به اینکه مساله این سنت چه‌چیز دانسته و چگونه طرح شده باشد.