فصلنمه خانه موسیقی

18تیر
فصلنامه خانه موسیقی منتشر شد
سی و شش و سی و هفتمین شماره

فصلنامه خانه موسیقی منتشر شد

سی و شش و سی و هفتمین شماره فصلنامه خانه موسیقی ویژه زمستان ۱۳۹۸ و بهار ۱۳۹۹ با مطالب متنوعی پیرامون فعالیت های این نهاد منتشر شد.