فریبرز لاچینی در بیمارستان

12مرداد
بستری شدن «فریبرز لاچینی» در بیمارستان

بستری شدن «فریبرز لاچینی» در بیمارستان

پیانو نواز سرشناس ایرانی بر اثر سوختگی مورد عمل جراحی فرار گرفت