فرج الله سلحشور

۰۶آبان

بازیگری که در «یوسف پیامبر» محدود شد تا زلیخا بیشتر دیده شود

بازیگری که در «یوسف پیامبر» محدود شد تا زلیخا بیشتر دیده شود

۱۸شهریور

نقشی که فرج‌الله سلحشور از آل پاچینو بهتر بازی کرد

نقشی که فرج‌الله سلحشور از آل پاچینو بهتر بازی کرد

۱۴اردیبهشت

روزگار نامراد سریال موسی نبی!

روزگار نامراد سریال موسی نبی!

۰۸اسفند
بازیگر نقش حضرت موسی(ع) باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

بازیگر نقش حضرت موسی(ع) باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

بازیگر نقش حضرت موسی(ع) باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟