علی آوارگان

۰۹اردیبهشت
از نوازندگان کهن منطقه بلوچستان بعد از تحمل درد و بیماری

از نوازندگان کهن منطقه بلوچستان بعد از تحمل درد و بیماری

استاد علی آوارگان ملقب به لعل محمد سرودی از نوازندگان کهن منطقه بلوچستان بعد از تحمل درد و بیماری در انزوا به دیار باقی شتافت.