علیرضا قاسمی

۳۱تیر
یادداشتی از «علیرضا قاسمی» کارشناس موسیقی، نوازنده نی و یکی از اعضای ارکستر سازهای ملی

یادداشتی از «علیرضا قاسمی» کارشناس موسیقی، نوازنده نی و یکی از اعضای ارکستر سازهای ملی

علیرضا قاسمیموسیقی ایرانیان- علیرضا قاسمی: این، یادداشتی از یک نوازنده «شناخته نشده» است! نوازنده ای که به قول دکترهای موسیقی، شاید سطحش برای یک ارکستر کشوری مناسب نباشد.