شایعه

۳۱شهریور
حمیدرضا عاطفی: برگزاری الکترونیک انتخابات خانه موسیقی شایعه است

حمیدرضا عاطفی: برگزاری الکترونیک انتخابات خانه موسیقی شایعه است

حمیدرضا عاطفی، معاون اجرایی خانه موسیقی می‌گوید هیچ تاریخ دقیقی برای انتخابات خانه موسیقی مشخص نشده است.

۰۷اسفند

وقتی آشپزی بی بی سی جواب می دهد

وقتی آشپزی بی بی سی جواب می دهد