سه شنبه های هنوز

27مهر
با موضوع بررسی «آرا و آثار میکیس تئودوراکیس»

با موضوع بررسی «آرا و آثار میکیس تئودوراکیس»

مجموعه فروش کتاب «نشر هنوز» در تاریخ ۲۸ مهر ماه سال جاری، نشستی تحلیلی با عنوان «سه شنبه های هنوز» و موضوعیت «بررسی آرا و آثار میکیس تئودوراکیس» برگزار خواهد کرد. این در حالی ست که نادر مشایخی، کریستف رضاعی، محمد ضیمران، مهران پور مندان و سروش ریاضی در این گردهمایی حضور خواهند داشت.

+حضور در این جلسه برای عموم آزاد است