رئیس مرکز موسیقی صداوسیما

۲۴خرداد

خوب بسازید، ما خریداریم

مرکز موسیقی و سرود صداو سیما با دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه به اشتراک گذاشتن آثار موسیقی فاخر همکاری می کنند. این خبری بود که بر روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت، برای آگاهی بیش تر، چگونگی این همکاری را از حسین تقی پور، رئیس مرکز موسیقی و سرود، جویا شدیم