دکتر ساسان سپنتا

۲۵مرداد
گوشه چشمی به کتاب «تاریخ تحول ضبط موسیقی در ایران»

گوشه چشمی به کتاب «تاریخ تحول ضبط موسیقی در ایران»

زنده یاد دکتر ساسان سپنتا در کتاب «تاریخ تحول ضبط موسیقی در ایران» در فصل «دستگاه اولیه ضبط و پخش صوت با ورق قلع» می نویسد: «آرزوی ماندگار کردن صوت یکی از آرزوهای دیرین بشر بوده است. البته برخی ممکن است تصور کنند که سرگذشت دستگاه اولیه ضبط و پخش صوت با جعبه های اساطیری […]