دف نوازان جَم

۰۷بهمن
متشکل از حدود چهل تن از اساتید و نوازندگان حرفه ای دف نوازی

متشکل از حدود چهل تن از اساتید و نوازندگان حرفه ای دف نوازی

گروه «دف نوازان جَم» که متشکل است از حدود چهل تن از اساتید و نوازندگان حرفه ای دف نوازی، رسماً تمرین و فعالیت خود را آغاز کرده و تا چند ماه آینده به روی صحنه خواهد رفت.
+اولین کنسرت گروه دف نوازی جَم برای حدود چهار ماه آینده پیش بینی شده است