ثبت تار

۲۷آذر
ایران پرونده تار را ارسال کند، اما ملزم به بحث باطرف آذربایجانی است!

ایران پرونده تار را ارسال کند، اما ملزم به بحث باطرف آذربایجانی است!

در جریان ثبت ساز تار به عنوان میراث فرهنگی کشور آذربایجان در فهرست میراث معنوی یونسکو، و اعتراض مقامات ایران به این اقدام یک جانبه از سوی کشور اذربایجان،یکی از مقامات وزارت فرهنگ و گردشگری آذربایجان، درپاسخ به اعتراض ایران در این زمینه اعلام کرد که ایران می‎تواند هرگاه بخواهد پرونده تار را به یونسکو ارسال کند اما چون آذربایجان ابتدا اقدام کرده، باید با طرف آدربایجانی بحث ومذاکره کند.