بیانیه خانه موسیقی ایران

۰۱مرداد
خانه موسیقی ایران در حمایت از مردم خوزستان بیانیه ای منتشر کرد

خانه موسیقی ایران در حمایت از مردم خوزستان بیانیه ای منتشر کرد

این استان نیازمند تدبیر و کمک مسئولان و همه ما هموطنان است؛ کمکی نه از روی استیصال و صدقه بلکه از روی وظیفه و پاسخ بحق به هموطنان استانی که حق بیشمار بر گردن این ملت دارد.