بازسازی شیدا

۱۲اسفند
محمدرضا لطفی: ردیف موسیقی مانند معماری است

محمدرضا لطفی: ردیف موسیقی مانند معماری است

گروه بازسازی شیدا شب گذشته آخرین شب اجرای خود را پشت سرگذاشت. محمدرضا لطفی در این اجرا گفت:ردیف موسیقی مانند هنرمعماری است که اگر پایه اصیلی داشته باشد،هیچ زلزله ای نمی تواند آن را نابود کند.