اپلیکیشن جامع نی نوازی

۰۹تیر
اپلیکیشن جامع نی نوازی، وقف زلزله زدگان استان کرمانشاه شد

اپلیکیشن جامع نی نوازی، وقف زلزله زدگان استان کرمانشاه شد

حامد امجدیان، اپلیکیشن جامع نی نوازی را وقف زلزله زدگان استان کرمانشاه کرد.