اپلیکیشن جامع نی نوازی

09تیر
اپلیکیشن جامع نی نوازی، وقف زلزله زدگان استان کرمانشاه شد

اپلیکیشن جامع نی نوازی، وقف زلزله زدگان استان کرمانشاه شد

حامد امجدیان، اپلیکیشن جامع نی نوازی را وقف زلزله زدگان استان کرمانشاه کرد.