اپرای مونیخ

15اسفند
تولیدآمبیانس و صداهای معمول تماشاگران در اجراهای مجازی، ابتکار اپرای مونیخ
جهت جذب مخاطبان در روزهای کرونایی

تولیدآمبیانس و صداهای معمول تماشاگران در اجراهای مجازی، ابتکار اپرای مونیخ

این اپرا برای تزریق انرژی و حیات بیشتر به یکنواختی اجراهای مجازی در روزهای پاندمی کرونا، دست به ایجاد سر و صداهای معمول تماشاگران حین اجرا زده است.