اسید پاشی

۱۷اسفند

تصویر قبل و بعد قربانیان اسیدپاشی در «اتاق زجر»

تصویر قبل و بعد قربانیان اسیدپاشی در «اتاق زجر»

۱۵بهمن

زن قربانی اسیدپاشی بازیگر شد

زن قربانی اسیدپاشی بازیگر شد