اسید پاشی

17اسفند

تصویر قبل و بعد قربانیان اسیدپاشی در «اتاق زجر»

تصویر قبل و بعد قربانیان اسیدپاشی در «اتاق زجر»

15بهمن

زن قربانی اسیدپاشی بازیگر شد

زن قربانی اسیدپاشی بازیگر شد