استاد آزاد

15شهریور
برای من هر سازی وسیله‌ای ست برای بیان احساسات

برای من هر سازی وسیله‌ای ست برای بیان احساسات

hot-topic-logo«داود آزاد» از چهره های شناخته شده موسیقی سنتی ایران است که در سالهای اخیر به ترکیب و تلفیق موسیقی سنتی با سبکهای کلاسیک و جاز و بلوز پرداخته است، «دیوان شمس» و «باخ» هم از جمله آثار شناخته شده اوست و داود آزاد به واسطه این آثار در برخی از معتبرترین مراکز موسیقی دنیا اجرا داشته است، با وی درباره فضای این روزهای موسیقی و فعالیت های پیش روی ایشان گفتگویی داشته ایم که در ادامه می توانید دنبال کنید.
+فضای این روزهای موسیقی ایران، هرچه باشد چه تلفیقی چه غیر تلفیقی، به گونه‌ای شده که از آن فضاهای اصیل و پرداختن به یک سری فاکتورهای مربوط به آن دور شده است