ابوالفضل صفاری

11آبان
ابوالفضل صفاری: خواننده مدنظر برای «بی سایه» انتخاب شد/ چنین مبلغ هایی در این سینما یک شوخی است