ابراهیم معمارزاده

۰۴آذر

هنرمندی دیگر جامه از خاک برگرفت و جاودانه شد

هنرمندی دیگر جامه از خاک برگرفت و جاودانه شد