آموزش سیبلیوس

۰۲تیر

کتاب «آموزش سیبلیوس (به انضمام روش نگارش و اجرای موسیقی ایرانی)»

کتاب «آموزش سیبلیوس (به انضمام روش نگارش و اجرای موسیقی ایرانی)»، نگاشته شهاب مِنا، از سوی انتشارات سرود به چاپ رسید …