آلبوم پرچم سفید

۲۰شهریور
اهتزاز پرچم سپید بر فراز قله جنگ

اهتزاز پرچم سپید بر فراز قله جنگ

در چنین شرایطی، “پرچم سفید” به بازار می آید، و آن هم با سر و صدایی که در خور آن است، استقبال قابل توجهی نمی شود! البته این آلبوم کامل و یکدستی نیست و همه شیارهایش در یک سطح واحد از ارزش نیستند