آلبوم سرانجام گاهی

۳۰اردیبهشت
شعر و صدای احمدرضا احمدی با موسیقی اردوان وثوقی در «سرانجام گاهی»
همزمان با هشتاد سالگی این شاعر سوررئال منتشر شد

شعر و صدای احمدرضا احمدی با موسیقی اردوان وثوقی در «سرانجام گاهی»

آلبوم «سرانجام گاهی» با موسیقی اردوان وثوقی و کلام احمدرضا احمدی به مناسبت هشتادمین زادروز این شاعر نامدار معاصر منتشر شد.