گفتگوی «موسیقی ایرانیان» با عضو هیات داوارن «سومین جشنواره نوای خرم»

  • کد خبر : 129749
  • ۱۶ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۴

عضو هیات داوران سومین جشنواره و جایزه همایون خرم (نوای خرم) معتقد است موسیقی اصیل ایرانی باید قبل از هر چیز در سبد شنیداری خانواده ها قرارگیرد تا همین موضوع تبدیل به انگیزه ای برای قدم گذاشتن ایرایکودکان در مسیر فراگیری موسیقی ایرانی شود.
+طی برگزاری جشنواره نوای خرم در حد بضاعت و توانایی ﺧﻮﺩ عملکرد خوبی داشتیم ولی وقتی این عملکرد از ﺳﻮی نهادهای بزرگ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﻮﺩ، بازتاب گسترده تری ﺧﻮاﻫﺪ داشت
+اﮔﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ احترام به پیشکسواﻥ و ﺑﺰﺭﮔﺘﺮاﻥ در ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺩﺭ اﻓﺮاﺩ نهادینه شود، در سالهای آینده شاهد پرورش موزیسینهایی خواهیم بود که ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻭاﻗﻌﻲ ﻛﻠﻤﻪ در مقام استاد قرار می گیرند

عضو هیات داوران سومین جشنواره و جایزه همایون خرم (نوای خرم) معتقد است موسیقی اصیل ایرانی باید قبل از هر چیز در سبد شنیداری خانواده ها قرارگیرد تا همین موضوع تبدیل به انگیزه ای برای قدم گذاشتن ایرایکودکان در مسیر فراگیری موسیقی ایرانی شود.

بابک شهرکی نوازنده، آهنگساز و عضوهیات داوران سومین جشنواره و جایزه همایون خرم (نوای خرم) در گفتگو با سایت خبری و تحلیلی «موسیقی ایرانیان»، ضمن بیان این مطلب افزود: «ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ اﻛﺜﺮ خانواده های ایرانی به صورت خودجوش فرزندانشان را به سمت موسیقی ایرانی هدایت می کنند. که در ﻭﻫﻠﻪ اول صداوسیما ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻥ ﺭﺳﺎﻧﻪ ای ﻣﻠﻲ بتواند ﺑﻪ اﻳﻦ فرهنگ سازی ﻛﻤﻚ کند و ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﺑﻬﺘﺮ اﺯ اﺷﺎﻋﻪ موسیقی و فرهنگ ایرانی. به هر ترتیب ما نیز سعی ﻣﻲ کنیم ﺑﺮای اﻳﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕ ﺴﺎﺯی اﺯ اﻓﺮاﺩی ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭاﺱ اﻣﻮﺭ ﻗﺮاﺭ داﺭﻧﺪ شروع کنیم و ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺁﻥ ﺭا ﺩﺭ خانواده ها ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺩﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ اﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺧﻮﺑﻲ ﺭا ﺩر اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺭﻗﻢ ﺑﺰﻧﻴﻢ.»

اﻳﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺩﺭباره عملکرد رویدادهای موسیقایی چون جشنواره موسیقی نوای خرم بیان کرد: «ما طی برگزاری جشنواره نوای خرم در حد بضاعت و توانایی ﺧﻮﺩ عملکرد خوبی داشتیم ولی وقتی این عملکرد از ﺳﻮی نهادهای بزرگ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﻮﺩ، بازتاب گسترده تری ﺧﻮاﻫﺪ داشت. از سوی دیگر ما باید به این موضوع واقف باشیم که در گروه سنی کودک و نوجوان باید از چه شیوه های آموزشی برای تدریس حوزه موسیقی استفاده کنیم. کما اینکه اگر این موضوع با بررسی و دقت بیشتری صورت گیرد کودکان گروه سنی پایین نیز می توانند بهترین قطعه ها را بنوازند. موضوعی که خلاء آن در کشور ما به شدت احساس می شود و لازم پیرامون آموزش موسیقی تلاش های بیشتری صورت گیرد.»

شهرکی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: «ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻳﻦ ﺳﻮاﻝ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ اﻣﻜﺎﻥ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮی و ﻓﺮاﮔﻴﺮی ﻗﻂﻌﺎﺕ ﺩﺷﻮاﺭ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﻛﻮﺩﻛﺎﻧﻲ که در رده های سنی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ, ﻭﺟﻮﺩ داﺭﺩ?! ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ طبیعتا وجود دارد. ﺩﺭ ﺩﺭﺟﻪ اﻭﻝ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﭘﻲ ﺑﺒﺮﻧﺪ که چگونه ﻣﻲ توانند با ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻛﺎﺭ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﺭﺷﺪ و ﺗﺮﺑﻴﺖ کودکاﻥ و نوجواناﻥ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ. موسیقی از طرف بسیاری از خانواده ها ﺗﻨﻬﺎ به صورت تفننی دنبال می شود و ﺑﺴﻴﺎﺭی اﻓﺮاﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﻧﺪ ﻛﻪ فرزندانشان ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻥ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ سالم ﺑﻪ سمت موسیقی بروند. باید اساتید و خانواده ها به مسئله آموزش کودکاﻥ و نوجواناﻥ توجه ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ شاهد پیشرفت چشمگیرتری باشیم.»

این نوازنده ویولون با با قدردانی از مقام هنری زنده یاد استاد همایون خرم تاکید کرد: «اﺳﺘﺎﺩ ﺧﺮﻡ چهره برجسته موسیقایی، اخلاقی و الگوی رفتاری ﻣﻦ بودند و اعتقاد دارم برخورد و نگرش ﻭی با هر مسئله ای می تواند ﺩاﺭای نکته ای آموزشی و اخلاقی برای رده های سنی مختلف باشد. به هر صورت ما در جشنواره نوای خرم ﺑﻪ ﻛﺸﻒ ﺑﺮﻭﺯ اﺳﺘﻌﺪاﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ اﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮﺵ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ این بچه ها همیشه در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻨﻴﻦ باقی ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻥ آینده و پیشکسوتان نسل های بعدی خواهند بود. اگر در این سنین کار فرهنگی صورت بگیرد طبیعتا ما در سال های آینده ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻥ ﺩﻗﻴﻖ ﺗﺮ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺩاﺷﺖ.»

ﺑﺎﺑﻚ ﺷﻬﺮﻛﻲ ﺩﺭ ﺭاﺑﻂﻪ ﺑﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ اﺣﺘﺮاﻡ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪاﻥ ﺩﺭ ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﮔﻔﺖ: «اﮔﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ احترام به پیشکسواﻥ و ﺑﺰﺭﮔﺘﺮاﻥ در ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺩﺭ اﻓﺮاﺩ نهادینه شود، در سالهای آینده شاهد پرورش موزیسینهایی خواهیم بود که ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻭاﻗﻌﻲ ﻛﻠﻤﻪ در مقام استاد قرار می گیرند و قطعا شاگردانی را تربیت می کنند که آن ها هم همین راه را اﺩاﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺩاﺩ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﻴﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ دﺭﺳﺘﻲ ﻃﻲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. البته با یک گل بهار نمی شود. ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺸﻨﻮاﺭﻩ ﻫﺎی ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺳﺎﺯ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﻴﺎﺯ ﺩاﺭﻳﻢ. ضمن اینکه ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮﮔﺰاﺭی ﺟﺸﻨﻮاﺭﻩ ﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﺪﻓ ﻤﻨﺪی ﺁﻧﻬﺎ ﺩاﺭای اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ که باید ﺩﺭ رده های سنی مختلف و ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺗﺮی ﺑﺮﮔﺰاﺭ ﺷﻮﺩ.»

عضو هیات داوران سومین جشنواره و جایزه همایون خرم (نوای خرم) تصریح کرد: «اﺯ ﻧﻆﺮ ﻣﻦ اﻳﻦ ﺟﺸﻨﻮاﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ اﺯ حرف و حدیث ها ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮﺩﻩ اﺳﺖ. ﺑﺴﻴﺎﺭی از جشنواره ها که در سال های گذشته برگزار شده اﻧﺪ, عملکرد خوبی داشته اند و باید به مسئولین ﺁﻧﻬﺎ خسته نباشید بگوییم. ﺟﺸﻨﻮاﺭﻩ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻥ اﻟﮕﻮی ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻜﺎﺕ مثبت و منفی همدیگر را ببینند و ﺩﺭ ﺭﻓﻊ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻼﺵ ﻛﻨﻨﺪ. نتیجه اینکه جﺸﻨﻮاﺭﻩ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻧﻮای ﺧﺮﻡ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﻣﻼ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮﮔﺰاﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ و اگر ﻣﺴﻮﻟاﻦ ﺩﻭﻟﺘﻲ اﺯ اﻳﻦ ﺟﺸﻨﻮاﺭﻩ و ﺟﺸﻨﻮاﺭﻩ ﻫﺎی اﻳﻨ ﭽﻨﻴﻨﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﺷﺎﻫﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺧﻮﺏ و ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺳﺎﺯﺗﺮی ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ اﺻﻴﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮﺩ.»

منبع: موسیقی ایرانیان Musiceiranian.ir
لینک کوتاه : https://musiceiranian.ir/?p=129749

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.