گزارش عملکرد یکساله

۱۹خرداد
مجمع عمومی انجمن موسیقی ایران برگزار شد
با هدف ارائه گزارش عملکرد یکساله این نهاد

مجمع عمومی انجمن موسیقی ایران برگزار شد

مجمع عمومی انجمن موسیقی ایران دوشنبه ۱۹ خردادماه با حضور سید محمد مجتبی حسینی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور ارائه گزارش عملکرد یک ساله این انجمن برگزار شد.