گروه کُر نوجوانان2

01مرداد
به سرپرستی «حمید خنجری» و «سعید محمدعلی»

به سرپرستی «حمید خنجری» و «سعید محمدعلی»

فرخوان گروه کُر «نوجوانان۲» به سرپرستی «حمید خنجری» و «سعید محمدعلی»، از آموزشگاه موسیقی «نوای شهرآشوب»، در اختیار سایت «موسیقی ایرانیان» قرار گرفت.