گروه موسیقی «جستو»

24آذر
با حضور چهره های کهنه کار و جوان موسیقی

با حضور چهره های کهنه کار و جوان موسیقی

گروه موسیقی «جستو» فعالیت هایش در سبک موسیقی جز را به صورت جدی پیگیری می کند.
+امیر محمدی دارابی سرپرستی این گروه را برعهده دارد