گروه موسیقی اقبال آذر

۰۳شهریور
با همراهی گروه موسیقی «اقبال آذر»

با همراهی گروه موسیقی «اقبال آذر»

گروه موسیقی «اقبال آذر» به خوانندگی و سرپرستی «سبحان مهدی پور» اواسط شهریور ماه سال جاری در شهرستان ها به اجرای برنامه می پردازد.