گروه ماهریز

۱۰خرداد

شرکت: رهگذر هفت اقلیم

آواز: مظفر شفیعی آهنگساز: هادی اینانلو شرکت: رهگذر هفت اقلیم اجرا: گروه ماهریز تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۹۰