گروه طالبا و کایر

۰۸آبان
به سرپرستی سید جمال محمدی

به سرپرستی سید جمال محمدی

تور کنسرت گروه ادغامی «طالبا» و «کایر» به سرپرستی «سید جمال محمدی» بعد ماه محرم و صفر از تهران آغاز و در خراسان به پایان می رسد