گروه رُهاب

۲۲مرداد
به سرپرستی هادی آذرپیرا و همراهی احمد مستنبط

به سرپرستی هادی آذرپیرا و همراهی احمد مستنبط

کنسرت گروه موسیقی «رُهاب» به خوانندگی حسین علیشاپور، سرپرستی هادی آذرپیرا و همراهی احمد مستنبط در شهر تبریز برگزار می شود.