گروه تندر

۲۰مهر
به سرپرستی اردوان انزابی‌پور

به سرپرستی اردوان انزابی‌پور

یکی از قطعات گروه راک تندر به سرپرستی اردوان انزابی‌پور در مستندی ساخته یک هنرمند مکزیکی -نروژی استفاده می‌شود.