کپی سیدی

۳۰مرداد

همه رعابت قانون کپی رایت را واجب می دانند؛

جمعی از مراجع عظام تقلید درباره تهیه و تکثیر غیرمجاز محصولات سمعی و بصری، این کار را غیرقانونی برشمردند