کُر فیلارمونیک ایران

۱۶تیر

کنسرت کُر فیلارمونیک ایران

کنسرت گروه “کُر فیلارمونیک ایران” به رهبری “علیرضا شفقی نژاد” اجرا می شود.