کنسرت گروه موسیقی آذربایجانی سلین

۱۳تیر
به نفع بیماران هموفیلی

به نفع بیماران هموفیلی

کنسرت گروه موسیقی آذربایجانی سلین، به خوانندگی اکبر استا و سرپرستی بهمن بیک زاده، هفته اول از مرداد ماه ۱۳۹۷ به نفع بیماران هموفیلی برگزار می شود.