کنسرت آنسامبل موزیک فابریک

14آذر
دونوازی عود و لایوالکترونیک در کنسرت آنسامبل موزیک فابریک
در همکاری یواخیم هاینز آهنگساز آلمانی و یاسمین شاه حسینی نوازنده عود صورت می‌گیرد

دونوازی عود و لایوالکترونیک در کنسرت آنسامبل موزیک فابریک

یواخیم هاینز آهنگساز معاصر آلمانی در اجرای خود با آنسامبل موزیک فابریک اثری برای سازعود و الکترونیک ساخته که به گفته خودش در دونوازی عود توسط یاسمین شاه‌حسینی و لایوالکترونیک، شکل خواهد گرفت.