کسب و کار در هنر

02بهمن
امیدی که علی زند وکیلی به دانشجویان موسیقی می‌دهد

امیدی که علی زند وکیلی به دانشجویان موسیقی می‌دهد

دانشجویان و هنرجویان موسیقی به تامین آینده شغلی خود چندان اطمینانی ندارند؛ با این حال علی زندوکیلی حرف امیدبخشی را برای آن‌ها به زبان می‌آورد و می‌گوید کار خوب همیشه جای خودش را باز می‌کند.