کتاب موسیقی ۹۵

23اسفند
به کوشش و گردآوری حمیدرضا عاطفی

به کوشش و گردآوری حمیدرضا عاطفی

سالنامه پژوهشی موسیقی با عنوان «کتاب موسیقی ۹۵» به کوشش و گردآوری «حمیدرضا عاطفی» در قطع خشتی، مصور و رنگی منتشر شد.
+در صفحات پایانی کتاب گزارش های تصویری مربوط به اتفاقات موسیقی دوسال اخیر به صورت تمام رنگی آمده است