کتاب مردم شناسی موسیقی مقامی خراسان

05اردیبهشت
کتاب «مردم‌شناسی موسیقی مقامی خراسان؛ نواحی جنوب و شرق» منتشر شد
با پژوهش مجتبی خان قیطاقی

کتاب «مردم‌شناسی موسیقی مقامی خراسان؛ نواحی جنوب و شرق» منتشر شد

کتاب «مردم‌شناسی موسیقی مقامی خراسان؛ نواحی جنوب و شرق» اثر پژوهشی مجتبی خان‌قیطاقی ازسوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد.