کتاب اول کمانچه نوازی

14شهریور
کتاب اول آموزش کمانچه نوازی اردشیر کامکار منتشر شد
به کوشش امیرناصر رنجبر

کتاب اول آموزش کمانچه نوازی اردشیر کامکار منتشر شد

کتاب آموزش کمانچه (دوره اول) تألیف اردشیر کامکار آهنگساز، نوازنده و مدرس سرشناس کمانچه توسط نشر هستان منتشر شد.