کانون سازندگان ساز انجمن موسیقی بوشهر

10خرداد
کانون سازندگان ساز انجمن موسیقی بوشهر تشکیل می شود
حماسه حق پرست خبر داد

کانون سازندگان ساز انجمن موسیقی بوشهر تشکیل می شود

شامگاه گذشته در نشست رئیس انجمن موسیقی استان بوشهر و سازندگان ساز در استان مقرر شد کانون سازندگان ساز انجمن تشکیل شد.