کانون سازندگان ساز انجمن موسیقی بوشهر

۱۰خرداد
کانون سازندگان ساز انجمن موسیقی بوشهر تشکیل می شود
حماسه حق پرست خبر داد

کانون سازندگان ساز انجمن موسیقی بوشهر تشکیل می شود

شامگاه گذشته در نشست رئیس انجمن موسیقی استان بوشهر و سازندگان ساز در استان مقرر شد کانون سازندگان ساز انجمن تشکیل شد.