کاریکاتوریست

۰۴اسفند

کاریکاتوریست ایرانی جایزه ویژه جشنواره ساتریکون لهستان را کسب کرد

کاریکاتوریست ایرانی جایزه ویژه جشنواره ساتریکون لهستان را کسب کرد